Pages

A2 aproksimacija u Comptonovom raspršenju na atomskom elektronu
A2 aproksimacija u Comptonovom raspršenju na atomskom elektronu
Tome Matešić
U ovom radu analiziramo A2 aproksimaciju - nerelativističku aproksimativnu metodu u Comptonovom raspršenju na atomskom elektrona koja se koristi za opis područja komptonskog vrha spektra raspršenja. Računamo diferencirane udarne presjeke (TDCS i DDCS) za neelastično raspršenje fotona na atomskom elektronu u A2 aproksimaciji s dva pristupa u opisu izbačenog elektrona: Bornova aproksimacija i opis s Coulombovim valom. Proučavamo raspršenje na elektronima K,L i M ljuski. Dobivene...
Analiza spektra zračenja iz aktivne galaktičke jezgre Markarian 421 u području gama-zraka vrlo visokih energija
Analiza spektra zračenja iz aktivne galaktičke jezgre Markarian 421 u području gama-zraka vrlo visokih energija
Adrian Udovičić
ovom radu ću pisati o blazaru Markarian 421. Ukratko ću opisati interakciju gama-zračenja s atmosferom na osnovu čega rade Čerenkovljev teleskopi. Opisujem paradigmu aktivnih galaktičkih jezgara i neke od komponenata koje sadrže. Nakon toga ću ukratko objasniti što je spektralna distribucija energije i nastaviti na primjenu funkcija prilagodbi koje sam koristio u radu. Detaljno ću objasniti postupak kojim sam obračunao podatke koje sam preuzeo iz članaka za ovaj rad. Zatim ću...
Antiatom i simetrije u fizici
Antiatom i simetrije u fizici
Lara Čalić
U završnom radu promatrane su diskretne transformacije: prostorni paritet P, nabojna konjugacija C, vremenski obrat T i kombinacije tih simetrija: CP i CPT . Objašnjeni su eksperimenti koji pokazuju narušenje simetrija. Prezentiramo najznačajniji teorem \ CPT teorem" i posljedice njegovog narušenja. Također razmatramo svojstva antiatoma, način stvaranja i svrhu ispitivanja svojstva antiatoma.
Atomska jezgra u modelu ljusaka
Atomska jezgra u modelu ljusaka
Veni Žitko
Nuklearna fizika grana je znanosti u kojoj se istražuju strukture atomskih jezgri, osnovna i pobuđena stanja, prijelazi između stanja, raspadi, nuklearne reakcije, sile među česticama i druga korisna i zanimljiva svojstva atomske jezgre. Uobičajeno se do informacija ne može doći uzimanjem u obzir svih relevantnih fizičkih veličina i pojava, već se jezgra promatra u odabranom modelu. Nuklearni su modeli pojednostavljeni matematički opisi atomskih jezgri. Neki od mnogobrojnih...
Atomski sat
Atomski sat
Antonija Samaržija
Atomski sat je uređaj za mjerenje vremena koji koristi frekvenciju apsorbiranog ili emitiranog zračenja pri atomskim prijelazima. U poglavljima koja slijede opisani su osnovni teorijski pojmovi važni za razumijevanje principa rada atomskog sata: harmonijski oscilator, atomski prijelazi i izborna pravila, Zeemanov učinak te hiperfina struktura. U glavnom dijelu rada, nakon opisa otkrića atomskog sata i faktora kvalitete, tzv. Q-faktora atomskog sata, opisuje se princip rada cezijeva...
Bose-Einsteinova kondenzacija
Bose-Einsteinova kondenzacija
Julia Petrović
Bose - Einsteinova kondenzacija je specifična vrsta faznog prijelaza preko koje je omogućeno proučavanje kvantnih efekata na makroskopskoj razini. Takav prijelaz karakterizira pad velikog broja bozona u osnovno stanje i opserviranje velikog vala materije. Teorija pretpostavljena od strane Alberta Einsteina dvadesetih godina 20. stoljeća daje statističku pozadinu o ponašanju plina bozona nakon sto se temperatura sustava smanji ispod kritične temperature. Da bi se mogla razviti...
Chandrasekharova granica
Chandrasekharova granica
Doris Barčot
Zvijezda većinu svog postojanja provede u stanju ravnoteže između gravitacijske sile i termalnog tlaka koji je posljedica nuklearnih reakcija u jezgri. Kada se termonuklearno gorivo u jezgri potroši, zvijezda se počinje sažimati pod utjecajem gravitacijske sile. Krajnji produkt takve kontrakcije za zvijezde manjih masa poput sunca (MSun = 1.9891 × 1030 kg) je bijeli patuljak. Bijeli patuljci su kompaktni ostaci crvenih divova kada oni odbace svoje vanjske slojeve u obliku planetarne...
Comptonovo raspršenje
Comptonovo raspršenje
Matea Turalija
Nakon razvoja Maxwellove teorije elektrodinamike, otkriveno je da je svjetlost elektromag- netski val. Dakako, to je bilo u proturjecju sa prijasnjim klasicnim opisima valova. U tim je slucajevima bio potreban medij koji ce titrati te posluziti kao prenositelj energije. Medutim, u slucaju svjetlosti i ostalih elektromagnetskih valova rjesenja valne jednadzbe zadovoljena su i u slucaju potpunog vakuuma. Titranje je obavljeno, naizgled apstraktnim matematickim velicinama uvedenim pri...
De Broglie-Bohmova interpretacija kvantne mehanike
De Broglie-Bohmova interpretacija kvantne mehanike
Doris Todorović
De Broglie – Bohmova interpretacija (bohmovska mehanika, teorija skrivenih varijabli, kauzalna interpretacija ili teorija pilot valova) jedna je od interpretacija kvantne mehanike koja se suprotstavlja tvrdnji standardne interpretacije o potpunosti opisa stanja kvantno-mehaničkog sustava pripadnom valnom funkcijom. Valna funkcija daje samo djelomični opis cjelokupnog kvantnog sistema, a taj je opis u bohmovskoj mehanici upotpunjen definiranjem položaja čestica sistema tj. skrivenih...
Dikroični Fabry - Perotov rezonator
Dikroični Fabry - Perotov rezonator
Daria Jardas
U ovom radu istražena je mogućnost konstrukcije dikroičnog Fabry-P´erotovog rezonatora te su izmjerena njegova svojstva. Specifičnost takvog rezonatora leži u tome da je istovremeno rezonantan za dvije valne duljine svjetlosti, u ovom slučaju 1064 nm i 532 nm. Zbog specifičnosti konstrukcije upotrebljenih zrcala bilo je neophodno upotrijebiti akusto-optički modulator za precizno namještanje valne duljine jedne od zraka. Određena je finoća konstruirane šupljine koristeći...
Eksperiment "Crystal Ball" na Mainz Mikrotron
Eksperiment "Crystal Ball" na Mainz Mikrotron
Ivan Bubić
U ovom radu će se objasniti akceleratorska sekvenca Mainz Mikrotron instituta, uz detektorski sustav „Crystal Ball/TAPS“. Sam institut koristeći ovaj sustav i uređaje drugih eksperimenata, istražuje i eksperimentalno testira razne teorije fizike visokih energija, a također otkrivaju nova svojstva čestica. Zato se zahtijevaju precizni detektori za obavljanje mjerenja što dovodi do dugih i skupih kalibracija. Tokom rada će biti obrađen sastav i jedna eksperimentalna metoda...
Experimental examination of scalar theory of diffraction
Experimental examination of scalar theory of diffraction
Luka Zurak
In this thesis diraction by a rectangular aperture is inspected. Measured data is collected, using digital camera CMOS sensor, and compared with theoretically obtained results calculated using symbolic computation program Mathematica 11.0. Theoretical analysis done by Kirchho is based on usage of Green's function and Green's second identity in combination with scalar wave equation. With proper boundary conditions three diraction formulas were obtained - one of the goals was to...

Pages