Atomski sat
Atomski sat
Antonija Samaržija
Atomski sat je uređaj za mjerenje vremena koji koristi frekvenciju apsorbiranog ili emitiranog zračenja pri atomskim prijelazima. U poglavljima koja slijede opisani su osnovni teorijski pojmovi važni za razumijevanje principa rada atomskog sata: harmonijski oscilator, atomski prijelazi i izborna pravila, Zeemanov učinak te hiperfina struktura. U glavnom dijelu rada, nakon opisa otkrića atomskog sata i faktora kvalitete, tzv. Q-faktora atomskog sata, opisuje se princip rada cezijeva...
FIZIKA MORSKIH STRUJA
FIZIKA MORSKIH STRUJA
Klara Grlaš
Rad ne sadrži sažetak.
Fizika munja
Fizika munja
Melita Bujanović
Zemljin strujni krug je elektriˇcni sistem graden kao kondenzator sfernog oblika koji se sastoji od dvije sferne koncentriˇcne ploˇce s nabojima jednakog iznosa, a suprotnog predznaka, Zemljine povrˇsine koja je negativno nabijena ploˇca i granice ispod sloja izjednaˇcenja u ionosferi koja je pozitivno nabijena ploˇca. Izmedu Zemljine povrˇsine i sloja izjednaˇcenja nalazi se atmosfera kao dielektrik. Za vrijeme lijepog vremena atmosfera je slabo vodljiva zbog vrlo male ionizacije...
MJERENJE SNAGE ULTRAZVUKA
MJERENJE SNAGE ULTRAZVUKA
Marina Bakarić
Ultrazvuk je jedna od najčešće korištenih metoda koja se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici za stvaranje slika unutrašnjosti tijela, a temelji se na primjeni neionizirajućeg zračenja. Premda se njegova primjena smatra neinvazivnom, mnoge mjere predostrožnosti moraju se uzeti u obzir. To uključuje mjerenje akustičkog tlaka, intenziteta, izlazne snage i porasta temperature. Kako bi se ovo u potpunosti razumjelo, u ovom radu prvo su objašnjeni osnovni principi stvaranja i...
Međumolekulske interakcije
Međumolekulske interakcije
Šimun Mandić
Ion-ion interakcija, dipol-dipol interakcija, ion-dipol interakcija, van der Waalsove interakcije i vodikove veze spadaju u međumolekulske (nekovalentne) interakcije čija uloga je ključna pri definiranju fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tvari. Kratak pregled nekovalentnih interakcija napravljen je na primjerima interakcija u biološkim organizmima. Objašnjeno je svojstvo elektronegativnosti i utjecaj elektronegativnosti na formiranje nekovalentnih interakcija. Važnost...
Mikrometeoriti
Mikrometeoriti
Marko Šegon
Mikrometeoriti su meteoriti promjera manjeg od 2 mm. Povijesna prikupljanja mikrometeorita obavljala su se u sedimentima mulja, u antarktičkom ledu, te u snijegu, dok se danas prikupljanja većinom vrše stratosferskim balonom. U ovom je radu prikazana nova metoda prikupljanja mikrometeorita uz pomoć magneta i cisterne za vodu, te efikasnost korištene metode. Najveću prepreku toj metodi predstavljaju čestice zemaljskog porijekla sličnih dimenzija i svojstava, koje je teško razlikovati...
Strojni vid
Strojni vid
Karlo Veličan
Rad ne sadrži sažetak.
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Tihomir Čulig
Razvojem računalnog hardware-a i računalnih algoritama strojni vid sve se više koristi u modernoj znanosti. Ova svestrana metoda obrade vizualnih podataka doživjela je procvat u zadnjih dvadesetak godina. Broj znanstvenika koji se bave ovim područjem, kao i dostupnost materijala i podataka, narastao je u tome periodu gotovo eksponencijalno. U ovoj radnji obrađena je problematika uvođenja laserske zrake u višemodno optičko vlakno. Dan je osnovni pregled funkcioniranja zelenog lasera,...
Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Martina Dragičević
Heterogeni sustavi, prirodni kauˇcuk (NR-U) umreˇzen sa sumporom i neumreˇzan prirodni kauˇcuk, (NR), pokazuju sloˇzenu molekulsku dinamiku koja se moˇze istraˇziti ESR spektroskopijom. Slobodni radikal 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-1-oksil ugraden je u uzorke NR-U i NR procesom bubrenja u otopini probe u toluenu i kloroformu. Tijekom pripreme uzoraka potrebno je ukloniti otapalo iz uzoraka. Izabrane su temperature 40 °C i 60 °C. U ovom diplomskom radu istraˇzuje se...