Pages

Gigantski magnetootpor
Gigantski magnetootpor
Valentina Županić
Gigantski magnetootpor (GMR) je kvantno-mehanički efekt magnetootpora koji se može opaziti u višeslojnim strukturama sastavljenima od alternirajućih feromagnetskih i nemagnetskih tankih filmova metala. Efekt se očituje kao značajna promjena od 10% do 80% u električnom otporu strukture uslijed primijenjenog magnetskog polja. Za otkriće efekta gigantskog magnetootpora Albertu Fertu i Peteru Grünbergu dodijeljena je Nobelova nagrada za fiziku 2007. godine. Efekt se koristi u...
Gravitacijski valovi
Gravitacijski valovi
Fran Ivan Vrban
Gravitacijski val je valni poremecaj gravitacijskog polja koji se propagira se vakuumom brzinom svjetlosti. Radi iznimno slabe interakcije s materijom iznimno ga je teško detektirati jer je potrebna izuzetno velika preciznost instrumenta, što je nedavno po prvi puta postignuto. U ovom radu promatrao sam teoretsku pozadinu gravitacijskih valova koristeći Einsteinovu opću teoriju relativnosti. Opisao sam problem detekcije gravitacijskog vala. Ukratko sam sumirao najvažnije rezultate...
Higher spin theory
Higher spin theory
Ivan Vuković
We provide a review of gauge eld theories with higher spin, focusing on the classical theory of massless bosons in at Minkowski spacetime. A brief introduction to the concept of spin is provided along with a historical review of some of the most important problems and accomplishments in higher spin theory, followed by a review of familiar lower spin theories. Using a particularly elegant formalism, we examine the free higher spin theory and the theory coupled to a generic external...
Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike
Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike
Jessica Puž
Promicanje istraživačkog pristupa u nastavi fizike, prikazanog na sadržajima termodinamike, temeljni je cilj ove diplomske radnje. U tom smislu dani su primjeri šest metodički oblikovanih laboratorijskih vježbi, od kojih svaka obuhvaća sljedeće faze poučavanja učenika ili studenata: motivaciju, istraživanje, objašnjavanje i razradu. Vježbe se jednostavnim preoblikovanjem mogu svesti na eksperimentalne zadatke ili na laboratorijske probleme, te se na taj način mogu prilagoditi...
KWISP - an optomechanical particle detector
KWISP - an optomechanical particle detector
Mario Vretenar
Chameleons are hypothetical scalar particles and are candidate components of Dark Energy. The eective mass of chameleons depends on the local matter-energy density, enabling them to evade constraints from "fth force" experiments and resulting in the property that they can reect o surfaces at grazing angles. These particles are ex- pected to be produced in the Sun, with escaping chameleon's energies in the order of 102 eV. Chameleons reecting o a surface would exert a tiny force...
Kasnerova rješenja u Weyl invarijantnoj dilatonskoj gravitaciji
Kasnerova rješenja u Weyl invarijantnoj dilatonskoj gravitaciji
Kristian Stojšić
U ovom radu razmatrano je Kasnerovo rješenje uWeyl invarijantnoj dilatonskoj gravitaciji. Jednadžbe gibanja izračunate su iz akcije varijacijskim principom. Pretpostavka oblika skalarnih polja koji ovisi samo o vremenu omogućila je izračunavanje egzaktnih rješenja. Uz detaljno cjelovito rješenje izdvojeno je nekoliko zanimljivijih skupova rješenja čiji se jednostavan oblik može usporediti s Kasnerovim rješenjem drugih teorija koje su također proučene u radu. Razmotrene...
Kvantizirane strune i teorija struna
Kvantizirane strune i teorija struna
Tea Turkalj
Teorija struna razvijena je kao odgovor na neriješene probleme u fizici, poput kvantizacije teorije gravitacije. Ona novim opisom sila pokušava ujediniti standardni model i gravitaciju, te je promjenila nacin na koji fizicari vide realnost. I unatoc trenutnoj nemogucnosti eksperimentalne provjere, i dalje je teorija struna najbolji kandidat za ujedinjenu teoriju fizike. Cilj ovog rada je upoznavanje sa teorijom struna i pojmova vezanih za nju, pocevši od otvorene i zatvorene...
Kvantna teorija polja u zakrivljenom prostor-vremenu
Kvantna teorija polja u zakrivljenom prostor-vremenu
Ivana Babić
U ovom radu dajemo pregled kvantne teorije polja u zakrivljenom prostor-vremenu. U prvom dijelu cemo se baviti kvantizacijom skalarnog polja u zakrivljenom prostorvremenu. Vidjet cemo kako nedostatak izometrija kod opcenitih zakrivljenih prostora vodi na probleme kod odreivanja vakuuma što dovodi do problema s cesticnom interpretacijom. To ce dovesti do zakljucka da u zakrivljenim prostorima koncept cestice prestaje biti apsolutan i važniju ulogu preuzimaju lokalne tenzorske velicine....
MJERENJE SNAGE ULTRAZVUKA
MJERENJE SNAGE ULTRAZVUKA
Marina Bakarić
Ultrazvuk je jedna od najčešće korištenih metoda koja se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici za stvaranje slika unutrašnjosti tijela, a temelji se na primjeni neionizirajućeg zračenja. Premda se njegova primjena smatra neinvazivnom, mnoge mjere predostrožnosti moraju se uzeti u obzir. To uključuje mjerenje akustičkog tlaka, intenziteta, izlazne snage i porasta temperature. Kako bi se ovo u potpunosti razumjelo, u ovom radu prvo su objašnjeni osnovni principi stvaranja i...
Magnetski dipolni moment elektrona
Magnetski dipolni moment elektrona
Robert Pleše
Dipolni magnetski moment je veli£ina kojom se opisuje magnetsko svojstvo tijela. Elektron je prema dosada²njim saznanjima elementarna £estica, dakle zami²ljamo ga to£kastog pa kao takav ne moºe posjedovati angularni moment kao posljedicu rotacije oko osi koja prolazi njime. Ipak 1922. Otto Stern i Walther Gerlach su svojim poznatim eksperimentom dokazali kako elektron posjeduje intrinzi£ni magnetski moment odnosno spin. Analogiju spinu ne moºemo prona¢i u makroskopskom...
Magnetski monopoli
Magnetski monopoli
Tomislav Mihojević
Magnetski je monopol hipotetska čestica ili bolje rečeno magnetska analogija električnom naboju. Iz same se definicije daje naslutiti da je dosadašnja eksperimentalna potraga za magnetskim nabojem bila neuspješna, no zahvaljujući nevjerojatnim pojednostavljenjima u teoriji elektrodinamike koje bi donio pronalazak takve jedne egzotične tvorevine, pitanje magnetskog monopola i dalje ostaje otvoreno. U ovom je radu razmatrana teorijska pozadina koja bi proizašla uvoĎenjem magnetskog...

Pages