Pages

Spektroskopija visoke razlučivosti
Spektroskopija visoke razlučivosti
Dorotea Božičević
Spektroskopija omogućava direktan uvid u strukturu tvari. U vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra problemi se javljaju kod bliskih linija gdje disperzivni elementi ne daju dovoljnu razlučivost. U ovom radu konstruiran je Michelsonov interferometar te su opažene D linije natrijevog dubleta valne duljine 589.0 nm i 589.6 nm. Kvalitativno su mjerenja pokazala da se radi o dvije linije, međutim njihova izmjerena valna duljina pomoću spektrofotometra je i , a sa Michelsonovim...
Strojni vid
Strojni vid
Karlo Veličan
Rad ne sadrži sažetak.
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Tihomir Čulig
Razvojem računalnog hardware-a i računalnih algoritama strojni vid sve se više koristi u modernoj znanosti. Ova svestrana metoda obrade vizualnih podataka doživjela je procvat u zadnjih dvadesetak godina. Broj znanstvenika koji se bave ovim područjem, kao i dostupnost materijala i podataka, narastao je u tome periodu gotovo eksponencijalno. U ovoj radnji obrađena je problematika uvođenja laserske zrake u višemodno optičko vlakno. Dan je osnovni pregled funkcioniranja zelenog lasera,...
Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Monica Vidotto
Zadnjih nekoliko desetljeća napretkom tehnologije na tržištu su se počeli pojavljivati novi materijali fantastičnih fizičkih svojstava i široke primjene, koji se odlikuju izvrsnim omjerom čvrstoća-gustoća, otpornošću na djelovanje kisika i vlage iz atmosfere, dobrim toplinskim i električnim izolacijskim svojstvima, lako se oblikuju pri relativno niskim temperaturama (ušteda energije), a njihova je proizvodnja vrlo jeftina [1]. Gledano na molekulskoj razini, to su sustavi...
Sunčeva korona
Sunčeva korona
Laura Sutlović
Sunce je naša najbliža zvijezda te središte Sunčevog sustava. Sunčev sustav je smješten na rubu Galaktičkog sustava, neposredno uz Galaktičku ravninu. Sunce je sporo rotirajuće zvijezda jer u prosjeku rotira oko svoje osi 25-27 dana. Međutim, ono ne rotira kao kruto tijelo, već kao kugla vrućeg plina (plazme), zbog čega različiti dijelovi Sunca rotiraju različitim brzinama. Ovakav način rotacije naziva se diferencijalna rotacija i osobit je za plinovita tijela. Sunce je...
Supravodljivost
Supravodljivost
Sergej Ražnjević
Rad ne sadrži sažetak.
Undetected Active Galactic Nuclei observed by the MAGIC Telescopes
Undetected Active Galactic Nuclei observed by the MAGIC Telescopes
Marlena Tolo
Active galactic nuclei are among the most powerful sources of luminosity in the Universe. Observations of these astrophysical objects are important due to dierent physical processes and acceleration of particles that can occur. The main goal of this research is the analysis of active galactic nuclei that have been observed by MAGIC telescopes but not detected. Analysis of MAGIC observations of CTA102 was performed, and confirmed no detection. Based on data observed by MAGIC and...
Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Martina Dragičević
Heterogeni sustavi, prirodni kauˇcuk (NR-U) umreˇzen sa sumporom i neumreˇzan prirodni kauˇcuk, (NR), pokazuju sloˇzenu molekulsku dinamiku koja se moˇze istraˇziti ESR spektroskopijom. Slobodni radikal 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-1-oksil ugraden je u uzorke NR-U i NR procesom bubrenja u otopini probe u toluenu i kloroformu. Tijekom pripreme uzoraka potrebno je ukloniti otapalo iz uzoraka. Izabrane su temperature 40 °C i 60 °C. U ovom diplomskom radu istraˇzuje se...
Utjecaj sekundarnih efekata u XRF analizi spektroskopijom X-zraka
Utjecaj sekundarnih efekata u XRF analizi spektroskopijom X-zraka
Marko Barac
U ovom radu dan je teorijski uvod u fiziˇcke efekte u spektroskopiji karakteristiˇcnim X-zrakama (XRF), eksperimentalni postav i teoriju fundamentalnih parametara te je opisan naˇcin rada programskog koda (danog u prilogu) koji se tiˇce kalibracije na primjeru XRF sustava u Laboratoriju za elementnu mikroanalizu Odjela za fiziku Sveuˇcilišta u Rijeci. Kronološki je objašnjen proces kalibracije tankih standarda, a potom su rezultati iskorišteni u analizi metalnih legura (debelih ...
Utjecaj temperature i površine podloge na veličinu zrna polikristalnih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva
Utjecaj temperature i površine podloge na veličinu zrna polikristalnih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva
Sonja Ribarić
Kristalna struktura i veličina polikristalnih zrna tankih TiO2 filmova narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva (ALD) analizirani su pretražnim elektronskim mikroskopom (SEM) i uređajem za spektrometriju fotoelektrona rendgenskim zračenjem (XPS). Filmovi debljine oko 50 nm su narastani na različitim temperaturama u temperaturnom intervalu od 200 °C do 250 °C s poznatim TiCl4 – H2O ALD procesom na Si podlozi. Veličina zrnca TiO2 anatazne faze se značajno povećala ako se...
XRF analiza finih frakcija aerosola
XRF analiza finih frakcija aerosola
Mia Žudić
Ovim radom predstavljen je pojam aerosola, njihov utjecaj na klimu i ljudsko zdravlje, metoda uzorkovanja te analiza istih pomoću fluorescencije X-zraka (XRF tehnika). XRF analizom određen je multielementni sastav fine frakcije aerosola. Snimljeni spektri aerosola analizirani su programskim paketom AXIL da bi se odredile koncentracije pojedinih elemenata. Dobivene su koncentracije 17 elemenata koji se najčešće nalaze u finima frakcijama aerosola za period uzorkovanja od 6 mjeseci. ...
Zakoni očuvanja
Zakoni očuvanja
Anamarija Reljanović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages